OÜ Mitteldorf on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Kvaliteedi tagamine

OÜ Mitteldorf  koolituste kvaliteedi tagamine

1.Üldsätted

1.1. OÜ Mitteldorf korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi, mis üldjuhul toimuvad sisekoolitusena ( tellimisel või hangete pakkumuste alusel).

1.2. OÜ Mitteldorf korraldab ka avalikult komplekteeritavaid koolitusi.

1.3. OÜ Mitteldorf lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

2.Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist. Õppekavad on Haridus- ja Teadusministeeriumile nõude esitamisel järelvalveks kättesaadavad .

2.2. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest. Õppekavad on välja töötatud koostöös keeleõpetajate ja metoodikuga.

2.3 Õppekavade muutmine ja täiendamine toimub jooksvalt vastavalt vajadusele ja koolitustelt saadud tagasisidele.

2.4. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate avalike koolituste õppekavad  avalikustatakse kodulehel koolituse tutvustuse juures seaduses ettenähtud korras. Sisekoolituste puhul toimub õppekavade avalikustamine vastavalt kokkuleppele tellijaga.

3.Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. OÜ Mitteldorf poolt kaasatud koolitajad omavad kõrgemat erialast haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

3.2. OÜ Mitteldorf soodustab igati õpetajate täienduskoolitusel osalemist ja kogemuste vahetust parimate praktikate rakendamiseks. Vajadusel kaasatakse õpetajate nõustamiseks metoodik.

3.3. Õpetajate töö tulemust ja kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt osalejate ja tellijate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

4.Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Koolitused viiakse läbi OÜ Mitteldorf õppeklassis Pargi 40, Jõhvi või vajadusel koostööpartnerilt renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele ja on varustatud kaasaegse tehnikaga.

4.2. Kõik avalikud kursused on OÜ Mitteldorf kodulehel üleval vähemalt üks kuu enne koolituse algust. Koolitusele on võimalik registreeruda kodulehe kaudu. Kõigile registreerunutele antakse võimalus sooritada keeletaseme test kas kodulehel või OÜ Mitteldorf ruumides kohapeal.

4.3. Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav keskkond, samuti komplekteeritakse grupid sarnaste õpivajaduste alusel.

4.4. Kõik koolitusele registreerunud saavad enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumid, õppematerjalid, õpetaja.

4.5. Iga õppija jaoks valmistatakse ette  õpimapp, mida täiendatakse pidevalt kursuse jooksul  paberkandjal õppematerjaliga või vajadusel edastatakse materjalid elektroonilisel andmekandjal.

4.6. Iga õppija saab omale õppekavas ette nähtud õpiku ja töövihiku (kui on olemas), mille maksumus on arvestatud koolituse õppetasu sisse. Õppijatele on kättesaadav joogivesi ja vajadusel/võimalusel tee ning kohv.

5.Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Koolituse jooksul vestleb koolituse eest vastutav töötaja õppijatega ja vajadusel kõrvaldab väljatoodud puudused, Koolituse lõpus täidavad osalejad internetipõhise või paberkandjal tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse sisu ja vormi täiustamiseks.

5.2. Koolituselt saadud tagasisidet analüüsitakse ja vajadusel tehakse muudatused järgmiseks koolituseks. Tagasisidelehtede koondid esitatakse järelduste ja muudatuste tegemiseks OÜ Mitteldorf juhtkonnale, õpetajatele ja vastava kokkuleppe korral koolituse tellijale.