Kvaliteedi tagamine

 OÜ Mitteldorf  kvaliteedi tagamine

Üldsätted

 • OÜ Mitteldorf poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus Mitteldorf.
 • Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust, mis üldjuhul toimuvad sisekoolitusena ( tellimisel või hangete pakkumuste alusel).
 • Koolituskeskus korraldab ka avalikult komplekteeritavaid koolitusi.
 • Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist. Õppekavad on Haridus- ja Teadusministeeriumile nõude esitamisel järelvalveks kättesaadavad .
 • Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest
 • Koolituskeskuse poolt läbiviidavate avalike koolituste õppekavad  avalikustatakse kodulehel koolituse tutvustuse juures seaduses ettenähtud korras. Sisekoolituste puhul toimub õppekavade avalikustamine vastavalt kokkuleppega tellijaga.

Koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.
 • Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Koolitused viiakse läbi OÜ Mitteldorf õppeklassis , Pargi 40, Jõhvi või vajadusel koostööpartnerilt renditud õppetööks sobivates õppeklassides. Kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
 • Kõik avalikud kursused on koolituskeskuse kodulehel  enne kursuse toimumise algust.
 • Koolituse jooksul luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.
 • Kõik koolitusele registreerunud saavad enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide jne kohta.
 • Igaks kursuseks valmistatakse ette  õppemapp, mida täiendatakse pidevalt kursuse jooksul  paberkandjal õppematerjaliga või vajadusel elektroonilisel andmekandjal.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

 • Kogu kursuse jooksul vestleb koolituse eest vastutav isik koolitatavatega ja püüab vajadusel kõrvaldada väljatoodus puudused, samuti iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
 • Koolituse korraldamise eest vastutav töötaja analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldatakse väljatoodud puudused järgmiseks koolituseks. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitajatele ja  kokkuleppel koolituse tellijale.

Vaidluste lahendamise kord

 • Vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.